ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διοικητική Δομή

Η ΔΕΥΑ Σερρών διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα εννέα (9)  αυτά μέλη:

 1. Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων ένας εκ της αντιπολίτευσης.
 2. Δύο (2) είναι Δημότες του Δήμου με γνώσεις και πείρα σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 3. Ένας (1) εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και τέλος
 4. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80 και άρθρα 252 και 253 του Ν. 3463/2006 που αφορά την Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σερρών, σήμερα αποτελείται από:

 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Πρόεδρος
 2. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Μέλος
 3. Πουλιάκας Παύλος, Μέλος
 4. Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, Μέλος
 5. Κεσούλη Λεμονιά, Μέλος
 6. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μέλος
 7. Καρακολίδης Παναγιώτης, Μέλος
 8. Σιδεράς Πέτρο, Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
 9. Βάκαλος Άγγελος, Μέλος (Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου)
 10. Χαρίλαος Ανεσιάδης, Μέλος
 11. Σιούλα Αικατερίνη, Μέλος