ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Προσωπικό ΔΕΥΑΣ

Το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης ανέρχεται σε 80 άτομα εκ των οποίων 8 είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), 9 είναι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), 50 είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και 13 είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ).
Ειδικότερα στη Διοίκηση, στην Ύδρευση, στην Αποχέτευση και στην Ε.Ε.Λ. απασχολούνται συνολικά και κατά κατηγορία:

Κατηγορία Διοίκηση Ύδρευση-Η/Μ Αποχέτευση ΕΕΛ Σύνολο
ΠΕ 4 4 1 0 9
ΤΕ 5 6 1 1 13
ΔΕ 16 9 4 3 32
ΥΕ 6 10 6 4 26
Σύνολο 31 29 12 8 80

Το ανώτατο στελεχιακό δυναμικό της Επιχείρησης αποτελούν οι κ.κ.:

  1. Σαφαρίκας Νικόλαος Δρ. Οικονομολόγος, Γενικός Διευθυντής
  2. Σπύρου Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός MSc, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Αδαμούση Χρυσάνθη, Οικονομολόγος, Διευθύντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών