ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Εταιρικό Προφίλ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την Ύδρευση και Αποχέτευση, δύο τομείς με ιδιαίτερη ευαισθησία και σημασία για την ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.

Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών είναι η καλύτερη παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπως επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων.

Οι προσφερόμενες παροχές προς τους δημότες ο συνεχής έλεγχος των παροχών σε καθημερινή βάση, η πρόληψη και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον καθημερινό στόχο – αγώνα της Επιχείρησης.

Αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις της ενοποιημένης Ευρωπαϊκής αγοράς και του γενικότερου ανταγωνισμού η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ως στόχο έχει το να εξυπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς της, όσον  αφορά την ανάπτυξή της.

Η επιχείρηση από την ημέρα λειτουργίας της έως και σήμερα αυξάνει συνεχώς τον όγκο παραγωγής της, καθώς διευρύνει συνεχώς το μέγεθος των συναλλαγών της με τους δημότες.

Η ΔΕΥΑ Σερρών εφαρμόζει από την ημέρα λειτουργίας της ένα συνεχές πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, λειτουργώντας στα πλαίσια μιας σύγχρονης επιχείρησης θέτοντας συνεχώς νέους στόχους μέσω συγκεκριμένων ενεργειών.

Οι ενέργειες αυτές επιτυγχάνονται με:

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα
 • Βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους δημότες   Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων
 • υνεχή επιμόρφωση του προσωπικού
 • Διαρκή επαγρύπνηση και συνεχή δράση και τέλος με
 • Συνεχή εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων και δράσεων.

Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης είναι:

1.  Η εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης των Σερρών.

2.  Η παροχή άφθονου και καθαρού νερού σε μια εποχή που το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό για την χώρα μας.

3.  Η κατασκευή και λειτουργία μεγάλων και βασικών έργων υποδομής τόσο στο δίκτυο Ύδρευσης όσο και στο δίκτυο Αποχέτευσης.

4.  Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού, έργο μεγάλης σημασίας, όπου η Επιχείρηση θα αξιοποιήσει τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

5.  Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ουσιαστική συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη Επιχείρηση με κοινωφελή χαρακτήρα, ικανή να πραγματοποιήσει τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκε και να αναλάβει την ευθύνη κατασκευής των μεγάλων έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης μας, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται.

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σερρών (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).

Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύστασή της επιτυγχάνεται:

 •  παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία
 • αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 •   Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 1069/80).

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).

Έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 ως και 27 και 28 του Ν. 1069/80 είναι:

 •   Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο 10  § 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/80).
 •   Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 2065/92 (άρθρο 10 § 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/80).
 • Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 § 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/80).
 • Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης.
 •   Η δαπάνη και σύνδεση προς τον αγωγό ύδρευσης και της αποχέτευσης
 • Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης.
 • Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης.
 •   Το τέλος χρήσης υπονόμων.
 •    Η αξία νερού που καταναλώνεται.
 •    Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.
 • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση
 • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής.
 • Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις και τέλος
 • Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/80, καθώς και κάθε νόμιμη πρόσοδος.