Ειδικά Τιμολόγια

Ειδικό τιμολόγιο Πολυτέκνων – Τριτέκνων – Νεφροπαθών- Τετραπληγικών –Παραπληγικών και Ατόμων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80%: 

 • Στις τρίτεκνες οικογένειες να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση που το πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει αν ισχύει το μέτρο της έκπτωσης).
 • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ως και πέντε τέκνα, στους νεφροπαθείς δημότες και στους τετραπληγικούς – παραπληγικούς και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 100 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση οικογένειας με 4 παιδιά, όπου θα υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην κατηγορία των 3τέκνων γιατί θα έχει αποχωρήσει ένα μέλος της οικογένειας και από 4τεκνη θα είναι τρίτεκνη).
 • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έξι τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 120 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας.
 • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν επτά τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 140 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας. κ.ο.κ.
 • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νεφροπαθείς και οι τετραπληγικοί – παραπληγικοί και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, ακόμη και μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους παρέχεται τιμής ένεκεν έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο, αποκλειστικά στους ίδιους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Νεφροπαθείς

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοίκου Ή Ε1
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Βεβαίωση Νοσοκομείου (Δελτίο Ασθενή)
 5. Λογαριασμός Νερού

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ.

Τετραπληγικοί/Παραπληγικοί αναπηρία άνω του 80%

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 4)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

 5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 6)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Πολύτεκνοι με 4-5 παιδιά

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 4) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ.

Πολύτεκνοι με 6 παιδιά και πάνω

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 4)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 25Ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 6Ο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΩ)

 5)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Τρίτεκνοι

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ Ή Ε1

 2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 25Ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

 3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 4) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

 Ειδικό τιμολόγιο απόρων δημοτών (με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν λογαριασμό νερού ή βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμού) που αφορά:

 • άτομα/οικογένειες που αποδεδειγμένα είναι άπορα ανίκανα προς εργασία και όχι άνεργα, ή ανήκοντα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Δικαιούχοι για την εν λόγω ένταξη στο πρόγραμμα «Ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών» είναι κατά προτεραιότητα οι μη έχοντες εισόδημα οικογενειακό εισόδημα (όχι λόγω ανεργίας), αλλά και οι έχοντες εισόδημα από βοηθήματα (όχι ΟΑΕΔ) ως και το ποσό των 3.000,00 € σε ετήσια βάση. Το εν λόγω εισόδημα είναι το άθροισμα του συνόλου των εισοδημάτων όλων όσων συνοικούν στο ακίνητο και με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άτομα είναι άπορα και όχι άνεργα, ή άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για τα οποία υπάρχουν άλλες κατηγορίες μειωμένου τιμολογίου που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ.
 • Για τα πρώτα 50Μ3 κατανάλωσης ανά τετράμηνο θα υπάρχει πλήρης απαλλαγή στο σύνολο του λογαριασμού. Άνω των 50 Μ3 κατανάλωσης θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών χωρίς τη χρέωση παγίου τέλους ύδρευσης.
 • Προς τον σκοπό αυτό ποσοστό του 1% παρακρατείται ημερησίως παρακρατείται από τέλη είσπραξης κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για τον «Ειδικό λογαριασμό κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών», εκ των οποίων ποσοστό 0,6% θα κατευθύνεται στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό και το υπόλοιπο ποσοστό 0,4% θα κατευθύνεται σε άλλο λογαριασμό που σκοπό θα έχει την κάλυψη σε περίπτωση αποζημιώσεων προς τρίτους.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση προς την Δ.Ε.Υ.Α Σερρών 
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Σερρών (Δημοτολόγια Δήμου γραφείο 17)
3. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (Δημοτολόγια Δήμου γραφείο 17) ή Ε1
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου
6. Ε1, εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους και Ε9 τρέχοντος έτους, τόσο του ίδιου, όσο και ανθρώπων που συνοικούν με τον αιτούντα (εφόσον υπάρχουν) και διαθέτουν εισόδημα.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί συγκατοίκησης ή μη προσώπων με τον αιτούντα
8. Απόδειξη νερού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Ειδικό τιμολόγιο δημοτών άνω των 70 ετών (με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν λογαριασμό νερού ή βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμού), για τους δημότες μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σερρών που είναι άνω των 70 ετών και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000 € ετησίως ειδικό τιμολόγιο όπου:

 • για τα πρώτα 50 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
 • για την άνω των 50 Μ3 κατανάλωση θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.

Δικαιολογητικά

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ή Ε1
2)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1, Ε9, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
4)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
5) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ 
6) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΜΕΛΗ (το έντυπο θα δίνεται από την επιχείρηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Ειδικό τιμολόγιο κοινωνικών & ευπαθών ομάδων (με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν λογαριασμό νερού ή βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμού) που αφορά:

 • άτομα με 67% αναπηρία και άνω
 • μακροχρόνια ανέργους (άνεργοι άνω του έτους)
 • Δικαιούχοι για την εν λόγω ένταξη στο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο είναι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα ως 8.000,00 €, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000,00 € για το πρώτο τέκνο, κατά 2.000,00 € για όσους έχουν δύο τέκνα, κατά 4.000,00 € για όσους έχουν τρία τέκνα και κατά 6.000,00 € για όσους έχουν τέσσερα τέκνα και κατά 1.000,00 € επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν των πέντε, με την προϋπόθεση ότι τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών, ή εφόσον σπουδάζουν ή εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία είναι ως 24 ετών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ανήκοντες στην κατηγορία:
  • για τα πρώτα 50 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
  • για την άνω των 50 Μ3 κατανάλωση θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.

Διευκρινίζεται ότι τα ειδικά τιμολόγια λόγω αναπηρίας ισχύουν και για τα ανήλικα τέκνα ή ενηλίκους δικαστικά συμπαραστατούμενους που διαμένουν μόνιμα στην οικία του καταναλωτή γονέα ή νομίμου εκπροσώπου.

Δικαιολογητικά

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ή Ε1
2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1, Ε9, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
3) ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (εκτύπωση από σύστημα α) Αποδεικτικό Ανανέωσης και β) Βεβαίωση)
4) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
4)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
5) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ 
6) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΜΕΛΗ (το έντυπο θα δίνεται από την επιχείρηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ