Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

O οφειλέτης οφείλει να γνωρίζει ότι πέραν των δόσεων που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς, θα πρέπει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.

α/α

Από

Έως

Δόσεις

6

3.001,00 €

και άνω

ως 48 μηνιαίες δόσεις

1

31,00 €

200,00 €

ως 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

2

201,00 €

500,00 €

ως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

3

501,00 €

1.000,00 €

ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

4

1.001,00 €

1.500,00 €

ως 30 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

5

1.501,00 €

3.000,00 €

ως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις