ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ)

Οικιακοί χρήστες πρώην Καποδιστριακού Δήμου  (πόλη Σερρών, Αγ. Ιωάννης, Οινούσα, Επτάμυλοι, Χιονοχώρι, Χρυσοπηγή, Μελενεκιώτικα) Τιμή
1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,2880
  2η κλίμακα 31-60 Μ3 0,7560
  3η κλίμακα 61-90 Μ3 1,0800
  4η κλίμακα 91-120 Μ3 1,2960
5η κλίμακα  121-200 Μ3 1,4760
6η κλίμακα  201 > Μ3 2,1600
Δημόσιο-Δήμος, ΝΠΔΔ Τιμή
1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,5400
  2η κλίμακα 31-60 Μ3 1,0800
  3η κλίμακα 61-90 Μ3 1,3500
  4η κλίμακα 91-120 Μ3 1,5300
5η κλίμακα  121-200 Μ3 1,8000
6η κλίμακα  201 > Μ3 2,1600
Τιμολόγιο Οικισμών (Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετόχι) Τιμή
1η κλίμακα 0-60 Μ3 0,2700
  2η κλίμακα 61-120 Μ3 0,7200
3η κλίμακα  121-200 Μ3 1,4400
4η κλίμακα  201 > Μ3 2,1600
Οικιακοί χρήστες (Λοιπές ΤΚ, Ελαιώνας, Ξηρόποπος) Τιμή
1η κλίμακα 0-60 Μ3 0,1800
  2η κλίμακα 61-120 Μ3 0,4140
3η κλίμακα  121-200 Μ3 0,6840
4η κλίμακα  201 > Μ3 2,1600
Τιμολόγιο Πάρκων Τιμή
1η κλίμακα 0-200 Μ3 0,7200
  2η κλίμακα 201 > Μ3 2,1600
Αγροτικό (αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες ή λοιπές καλλιέργειες που χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης) Τιμή
1η κλίμακα 0-200 Μ3 0,3240
  2η κλίμακα 201 > Μ3 1,2600
Επαγγελματικό Τιμολόγιο - Τιμολόγιο Ξενοδοχείων  
1η κλίμακα 0-500 Μ3 0,7560
2η κλίμακα 501-1000 Μ3 1,3500
  3η κλίμακα 1001 > Μ3 2,1600
Τέλη Τιμή
Πάγιο τέλος για οικιακούς και αγροτικούς χρήστες/μήνα 5,50
Πάγιο τέλος για το Δημόσιο, Δήμο, Επιχειρήσεις Δήμου, ΝΠΔΔ, Επαγγελματίες, Ξενοδοχεία ανά μήνα 8,00
Τέλος Αντικατάστασης Υδρομέτρου ανά έκδοση λογαριασμού 2,00
Ειδικό Τέλος 80% - Τέλη Αποχέτευσης - Ομβρίων Τιμή
Ειδικό Τέλος 80% επί της αξίας νερού -
Τέλος Αποχέτευσης 55,00%
Τέλος Ομβρίων (όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης) εντός πολεοδομικού ιστού 30,00%


ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Ειδικό τιμολόγιο Πολυτέκνων – Τριτέκνων – Νεφροπαθών- Τετραπληγικών –Παραπληγικών και Ατόμων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80%:

  1. Στις τρίτεκνες οικογένειες να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση που το πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει αν ισχύει το μέτρο της έκπτωσης).
  2. Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ως και πέντε τέκνα, στους νεφροπαθείς δημότες και στους τετραπληγικούς – παραπληγικούς και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 100 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση οικογένειας με 4 παιδιά, όπου θα υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην κατηγορία των 3τέκνων γιατί θα έχει αποχωρήσει ένα μέλος της οικογένειας και από 4τεκνη θα είναι τρίτεκνη).
  3. Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έξι τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 120 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας.
  4. Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν επτά τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 140 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας. κ.ο.κ.
  5. Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νεφροπαθείς και οι τετραπληγικοί – παραπληγικοί και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, ακόμη και μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους παρέχεται τιμής ένεκεν έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο, αποκλειστικά στους ίδιους.

 Β.2. Ειδικό τιμολόγιο απόρων δημοτών:

 Σε δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών, που είναι, άτομα/οικογένειες που αποδεδειγμένα είναι άπορα ανίκανα προς εργασία και όχι άνεργα, ή ανήκοντα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

  1. εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών» είναι κατά προτεραιότητα οι μη έχοντες εισόδημα οικογενειακό εισόδημα (όχι λόγω ανεργίας), αλλά και οι έχοντες εισόδημα από βοηθήματα (όχι ΟΑΕΔ) ως και το ποσό των 3.000,00 € σε ετήσια βάση. Το εν λόγω εισόδημα είναι το άθροισμα του συνόλου των εισοδημάτων όλων όσων συνοικούν στο ακίνητο και με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άτομα είναι άπορα και όχι άνεργα, ή άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για τα οποία υπάρχουν άλλες κατηγορίες μειωμένου τιμολογίου που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ.

Ειδικότερα, παρακρατείτε 1% ημερησίως παρακρατείται από τέλη είσπραξης κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για τον «Ειδικό λογαριασμό κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών», εκ των οποίων ποσοστό 0,6% θα κατευθύνεται στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό και το υπόλοιπο ποσοστό 0,4% θα κατευθύνεται σε άλλο λογαριασμό που σκοπό θα έχει την κάλυψη σε περίπτωση αποζημιώσεων προς τρίτους.

Συγχρόνως οι δημότες πρέπει να προσκομίζουν:

  1. Αίτηση προς την ΔΕΥΑ Σερρών για υπαγωγή στο πρόγραμμα
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Σερρών
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου
  6. Ε1, εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους και Ε9 τρέχοντος έτους, τόσο του ίδιου, όσο και ανθρώπων που συνοικούν με τον αιτούντα (εφόσον υπάρχουν) και διαθέτουν εισόδημα.
  7. Υπεύθυνη δήλωση περί συγκατοίκησης ή μη προσώπων με τον αιτούντα

 3. Ειδικό τιμολόγιο δημοτών άνω των 70 ετών:

 Σε δημότες μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σερρών που είναι άνω των 70 ετών και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000 € ετησίως έχει θεσπισθεί ειδικό τιμολόγιο όπου:

  1. για τα πρώτα 50 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
  2. για την άνω των 50 Μ3 κατανάλωση θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.

Η εν λόγω τιμολόγηση υπερκαλύπτει την μέση κατανάλωση των ζευγαριών που ανέρχεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης σε 30 Μ3 έως 40 Μ3 ανά τετράμηνο.

Μάλιστα η ΔΕΥΑ Σερρών θα ελέγχει και θα εντάσσει τους εν λόγω δημότες μέσω τριμελούς επιτροπής (ένας σύμβουλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑ Σερρών) που θα ελέγχει όλη την διαδικασία (φάκελο υποψηφίων οικογενειών), ώστε στη συνέχεια να φέρνει το θέμα για λήψη απόφασης και ένταξης στην εν λόγω ειδική κατηγορία τιμολόγησης. Η εν λόγω επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, όπου και θα ελέγχει το σύνολο των περιπτώσεων των ατόμων ή ζευγαριών που θα υποβάλλουν αίτηση και στη συνέχεια θα γίνεται ένταξη στο πρόγραμμα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τα στοιχεία που θα προσκομίζονται όπως παρακάτω:

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Σερρών
  2. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι τα εισόδημα τους είναι κάτω από το όριο των 8.000 € (Φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9)
  3. Αίτηση προς την ΔΕΥΑ Σερρών (θα δίνεται από την επιχείρηση)

Η ισχύς του μέτρου θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα επανεξετάζεται κατ’ έτος από την επιτροπή για να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των δημοτών της πόλης μας που θα είναι άνω των 70 ετών.

Το εν λόγω ειδικό τιμολόγιο θα ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο δημότη που υποβάλλει αίτηση και δεν θα μεταφέρεται για κανέναν άλλο, ούτε θα μπορεί να ληφθεί και από τα δύο μέλη ενός ζευγαριού. Επίσης θα ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία του δημότη που υπέβαλε αίτηση.

Σε περίπτωση που η χρήση του υδρομέτρου παύει να γίνεται από καταναλωτή που εντάσσεται στο μέτρο, τότε παύει και το ειδικό τιμολόγιο αφού αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένο Δημότη.

Συγχρόνως θα παρακολουθείται η πορεία του εν λόγω μέτρου και θα συντάσσεται κατ΄ έτος ειδική έκθεση για το σύνολο των δημοτών που είναι ενταγμένοι στο ειδικό τιμολόγιο άνω των 70 ετών.

Πιστεύοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν ευαισθησία και ευελιξία για επίλυση ζητημάτων και προβλημάτων των δημοτών και με δεδομένο ότι η οικονομική επιβάρυνση μιας τέτοιας απόφασης είναι δυνατό να αναληφθεί από την επιχείρηση, προτείνουμε την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου για χαμηλοσυνταξιούχους δημότες άνω των 70 ετών, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής κατά τα οριζόμενα τόσο από την εθνική, όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4. Ειδικό τιμολόγιο κοινωνικών & ευπαθών ομάδων:

 Σε δημότες μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σερρών υφίσταται Ειδικό τιμολόγιο κοινωνικών & ευπαθών ομάδων, που αφορά:

   1. άτομα με 67% αναπηρία και άνω
   2. μακροχρόνια ανέργους (άνεργοι άνω του έτους)
   3. Δικαιούχοι για την εν λόγω ένταξη στο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο είναι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα ως 8.000,00 €, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000,00 € για το πρώτο τέκνο, κατά 2.000,00 € για όσους έχουν δύο τέκνα, κατά 4.000,00 € για όσους έχουν τρία τέκνα και κατά 6.000,00 € για όσους έχουν τέσσερα τέκνα και κατά 1.000,00 € επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν των πέντε, με την προϋπόθεση ότι τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών, ή εφόσον σπουδάζουν ή εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία είναι ως 24 ετών.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ανήκοντες στην κατηγορία:

   1. για τα πρώτα 50 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
   2. για την άνω των 50 Μ3 κατανάλωση θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.

Η εν λόγω τιμολόγηση υπερκαλύπτει την μέση κατανάλωση των ζευγαριών που ανέρχεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης σε 30 Μ3 έως 40 Μ3 ανά τετράμηνο.

Η ισχύς του μέτρου θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα επανεξετάζεται κατ’ έτος από την επιτροπή για να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των δημοτών της πόλης μας. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται και θα ελέγχονται από την επιτροπή είναι τα ακόλουθα:

   1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Σερρών
   2. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι τα εισόδημα τους είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο (Φορολογική δήλωση Ε1, εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9)
   3. Στοιχεία που να αποδεικνύεται αναπηρία άνω του 67%.
   4. Υπεύθυνη Δήλωση για περιπτώσεις συγκατοίκησης με προστατευόμενα ή μη μέλη (το έντυπο θα δίνεται από την επιχείρηση)
   5. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
   Αίτηση προς την ΔΕΥΑ Σερρών (θα δίνεται από την επιχείρηση)

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών:

α/α Από Έως Δόσεις
1 31,00 € 200,00 € ως 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
2 201,00 € 500,00 € ως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
3 501,00 € 1.500,00 € ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
4 1.501,00 € 3.000,00 € ως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
5 3.001,00 € και άνω ως 48 μηνιαίες δόσεις

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πότε ένας λογαριασμός περνάει για έλεγχο από την Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και τι ακριβώς χρειάζεται;

Στο Τμήμα Καταναλωτών παραπέμπονται οι υπέρογκοι λογαριασμοί, οι οποίοι οφείλονται είτε σε βλάβες στο εσωτερικό δίκτυο των υδρευόμενων είτε όταν ο μετρητής λειτουργεί ελαττωματικά, με την προϋπόθεση ότι πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση η οποία χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών (Γραφείο εξυπηρέτησης καταναλωτών) και απόδειξη λογαριασμού.

Μερικές φορές το νερό είναι αλμυρό ή γλυφό. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι Καταναλωτές;

Πρώτα θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι υδρεύονται από την Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και αφού γεμίσουν ένα άδειο μπουκάλι (π.χ. από εμφιαλωμένο νερό) με το νερό της βρύσης τους πρέπει να ειδοποιήσουν την Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών στα τηλέφωνα των βλαβών και να το παραδώσουν στον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών που θα τους επισκεφθεί.

Μερικές φορές το νερό είναι δύσοσμο. Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές;

Πρέπει να ελέγξουν αν σε όλες τις βρύσες του διαμερίσματος το νερό είναι το ίδιο δύσοσμο. Αν όχι τότε αμέσως πρέπει να ελεγχθεί σε ποια βρύση παρουσιάζεται η δυσοσμία και να κληθεί ο υδραυλικός που έκανε τελευταία φορά επισκευή ή προσθήκη εξαρτημάτων (φίλτρα νερού, μπαταρίες, πλαστικές σωληνώσεις κτλ.). Αν ναι τότε ειδοποιείται η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών. Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών ειδοποιείται στο τηλέφωνο των βλαβών της, μόνο στην περίπτωση που ο υδρολήπτης υδρεύεται από αυτήν και όταν η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου δε συνδέεται με δεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα και εκτεταμένα εσωτερικά δίκτυα.

Μερικές φορές το νερό είναι θολό. Πότε πρέπει να ανησυχούμε και τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές;

Πρέπει να γεμίσουν ένα ποτήρι με νερό, να το αφήσουν να ηρεμήσει 10 λεπτά της ώρας και να το παρατηρήσουν. Αν το νερό γίνει διαυγές και δεν έχουν κατασταλάξει στερεά σωματίδια ή ιζήματα τότε η θολότητα οφείλεται σε αέρα παγιδευμένο στο δίκτυο και δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί σε αυτήν την περίπτωση το νερό είναι πόσιμο. Αν το νερό παραμένει θολό ή έχουν κατασταλάξει ιζήματα, τότε το νερό πιθανώς δεν είναι πόσιμο και πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών στα τηλέφωνα των βλαβών που υπάρχουν. Παράλληλα, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν ο καταναλωτής γεμίσει ένα καθαρό μπουκάλι με το θολό νερό και το παραδώσει στον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών που θα τους επισκεφθεί.

Πότε έχουμε λαθραία υδροληψία και τι ακριβώς γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση; Τι επιπτώσεις έχει ο πελάτης;

Λαθραία υδροληψία έχουμε όταν επιδιώκεται η λήψη ποσοτήτων νερού χωρίς την καταγραφή των καταναλώσεων από τον μετρητή (π.χ. τοποθέτηση ενωτικού χωρίς μετρητή, αντίστροφη τοποθέτηση μετρητού κλπ.). Ο εντοπισμός των λαθραίων υδροληψιών γίνεται κυρίως από το Τμήμα Καταναλωτών και ειδικότερα από το Γραφείο Καταμέτρησης και Ελέγχου. Οι επιπτώσεις για τον παρανομούντα είναι ποινικές (άρθρο 372 Π.Κ.) και οικονομικές και καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών καθώς και από την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε υπέρογκους λογαριασμούς και πως τις αντιμετωπίζουμε;

Υπέρογκους λογαριασμούς έχουμε όταν εμφανίζονται βλάβες στο εσωτερικό δίκτυο των υδρευόμενων (εμφανής και αφανής διαρροή) ή σε ανεξακρίβωτα (άγνωστα) αίτια. Μεγάλη κατανάλωση επίσης προκύπτει όταν ο μετρητής λειτουργεί ελαττωματικά (υπαιτιότητα Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών). Οι εξαιρετικά μεγάλοι λογαριασμοί δεν κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους για ευνόητους λόγους, μπλοκάρονται από το Τμήμα Καταναλωτών, ενημερώνονται, όμως, οι ενδιαφερόμενοι, τόσο από τους καταμετρητές για την μεγάλη κατανάλωση καθώς και με σχετική ειδοποίηση - πρόσκληση από την Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία για την εξακρίβωση των αιτιών της διαρροής.

Τι κάνουμε όταν η ένδειξη της καταμέτρησης είναι λανθασμένη;

Όλοι οι μεγάλοι λογαριασμοί και πριν την αποστολή τους στους δικαιούχους, επανελέγχονται όσον αφορά την ορθότητα λήψης της αρχικής ένδειξης. Όταν δια του επανελέγχου επιβεβαιώνεται η λήψη της λανθασμένης ένδειξης, ακυρώνεται ο αρχικός και μη κοινοποιηθείς στον παραλήπτη λογαριασμός και επανεκδίδεται νέος με τη σωστή ένδειξη.

Τι κάνουμε όταν ο υδρομετρητής είναι σκεπασμένος και δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση;

Όταν ο υδρομετρητής είναι σκεπασμένος ή καλύπτεται από τεχνικά εμπόδια (π.χ. στάθμευση αυτοκινήτου) μετά από επανεξέταση από τον υπεύθυνο της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, εκδίδουμε λογαριασμό με βάση την μέση κατανάλωση του προηγουμένου έτους, ενημερώνοντας παράλληλα τον υδρολήπτη να προβεί στην απελευθέρωση των εμποδίων για την ανεμπόδιστη, στο μέλλον, λήψη των ενδείξεων των καταναλώσεων. Και βέβαια σε περιπτώσεις που το φρεάτιο παραμένει σκεπασμένο πέραν του εξαμήνου αποστέλλεται πέραν της ειδοποίησης (δελτίο καταμετρητού) και ειδικό σημείωμα προς τους τεχνικούς τομείς για αποκάλυψη φρεατίων με το σχετικό προς αυτό κόστος.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές στις περιπτώσεις αιφνίδιων διακοπών της υδροδότησης.

Να ειδοποιήσουν αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών στα τηλέφωνα των βλαβών και να έχουν ανοικτή μόνο τη βρύση που γεμίζει την μπανιέρα. Οι βρύσες του ζεστού νερού, των πλυντηρίων, των ψυγείων και των φίλτρων νερού θα είναι κλειστές. Όταν αποκατασταθεί η υδροδότηση θα αφήσουν να χυθεί νερό περίπου για 10 λεπτά της ώρας στην μπανιέρα παρατηρώντας το χρώμα και τη θολότητα του που φαίνεται πιο εύκολα στην λευκή επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει σταθερή βελτίωση μέχρι το νερό να είναι τελείως διαυγές και άχρωμο όταν η μπανιέρα γεμίσει μέχρι ύψους περίπου 30 εκατοστών. Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαριότητα ατομική, καθαριότητα χώρων και μαγείρεμα. Σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιηθεί το νερό ως πόσιμο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι ο υδρομετρητής δεν κάνει σωστή καταγραφή;

Αν υπάρχουν υπόνοιες περί μη σωστής λειτουργίας του υδρομετρητή, τότε πρέπει άμεσα να τηλεφωνήσουμε στην ΔΕΥΑ Σερρών (τηλ. 2321083809-810 Τμήμα Καταναλωτών) και να αναφέρουμε το πρόβλημα. Ειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΥΑ θα έλθει και θα αντικαταστάσει άμεσα τον υδρομετρητή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση διαρροής;

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διαρροή με αποτέλεσμα αυτή να καταγράφεται στο υδρόμετρο, θα πρέπει αμέσως να ελέγξου με με υδραυλικό τις εγκαταστάσεις του σπιτιού. Άμεσα  επίσης πρέπει να ειδοποιηθεί η ΔΕΥΑΣ, η οποία και θα στείλει υδραυλικό προκειμένου να διαπιστώσει την διαρροή. Για να μην υπάρξει χρέωση της επιπλέον ποσότητας νερού που θα έχει καταναλωθεί θα πρέπει να διορθωθεί η διαρροή και η ΔΕΥΑ στον επόμενο λογαριασμό θα χρεώσει ως καταναλωθέντα κυβικά τον μέσο όρο που είχε το οίκημα τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Τι γίνεται με τις εξωτερικές διαρροές;

Όταν εντοπίζουμε εξωτερικές διαρροές που αφορούν το δίκτυο διανομής, ή μεταφοράς της ΔΕΥΑΣ, άμεσα τηλεφωνούμε στο 1021 ή στο τηλ. 2321083800-83861 όπου και δηλώνουμε την εξωτερική διαρροή. Συνεργείο της Επιχείρησης θα σπεύσει άμεσα να αποκαταστήσει την διαρροή.