Δικαιολογητικά Συνδέσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Υδροδότηση Οικοδομής – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85»
 3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια
 4. Δύο κατόψεις και μια τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων
 5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρίας)
 6. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών
 7. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από την ΔΕΥΑ Σερρών)
 8. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος νομιμοποίηση θεωρημένη πρόσφατα από την πολεοδομία, ειδικά για την υδροδότηση
 9. Αστυνομική Ταυτότητα
 10. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη-Εγκαταστάτη Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000)

Υδροδότηση Μονοκατοικίας – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85»
 3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει την θέση του κτίσματος
 4. Δύο κατόψεις του οικοπέδου
 5. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από την ΔΕΥΑ Σερρών)
 6. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος νομιμοποίηση θεωρημένη πρόσφατα από την πολεοδομία, ειδικά για την υδροδότηση
 7. Αστυνομική Ταυτότητα
 8. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη-Εγκαταστάτη Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000)

Σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος νέας οικοδομής – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85»
 3. Αντίγραφο συμβολαίου
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
 5. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη-Εγκαταστάτη Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000)

Επανασύνδεση Υδροληψίας που ακυρώθηκε – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Μία απόδειξη της παλαιάς υδροληψίας
 3. Καταβολή ολοκλήρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
 5. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

Υδροληψία διαμερίσματος σε παλαιά οικοδομή ή προσθήκη σε υφιστάμενο κτίσμα – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85» ή βεβαίωση νομιμοποίησης από την πολεοδομία σε περίπτωση αυθαιρέτου
 3. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από την ΔΕΥΑ Σερρών)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
 5. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη-Εγκαταστάτη Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000)

Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης (π.χ. υπαίθριο θέατρο, τσίρκο κ.λ.π.) – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Τοπογραφικό
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

Υδροδότηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικοπέδου επαγγελματικής χρήσης (π.χ. μάντρα αυτοκινήτου, μαρμαράδικο κ.λ.π.) – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Τοπογραφικό
 3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου & μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου
 4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
 5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
 6. Αστυνομική Ταυτότητα
 7. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

Διακοπή υδροληψίας – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση διακοπής που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Προσέλευση του ίδιου του συμβαλλόμενου (ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο) με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με τα παραπάνω και επιπλέον τον τίτλο ιδιοκτησίας
 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων

Μεταβίβαση υδροληψίας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Ο ιδιοκτήτης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή κ.λ.π.),
 4. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη
 5. Αστυνομική Ταυτότητα
 6. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

Μεταβίβαση υδροληψίας από τον παλαιό συμβαλλόμενο στον νέο – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

Έκδοση άδειας σύνδεσης με την αποχέτευση (για κτίσματα που έχουν οικοδομική άδεια και είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης) – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Αντίγραφο της άδειας ανέγερσης και του τοπογραφικού που το συνοδεύει
 3. Τελευταία απόδειξη κατανάλωσης νερού εξοφλημένη

Επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης με συμμετοχή και δαπάνη του ενδιαφερόμενου – απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Τοπογραφικό
 3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου & μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
 5. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην ΔΕΥΑ Σερρών την αλλαγή ιδιοκτησίας.
 • Η ΔΕΥΑ Σερρών δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ’ αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.
 • Μετά την πάροδο έξι μηνών από την γνωστοποίηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης στον αιτούντα και εφόσον αυτή δεν καταβληθεί η αίτηση ακυρώνεται και το ποσό της προκαταβολής εκπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑ Σερρών.
 • Υπόγεια υδροδοτούνται με μία μόνο παροχή με την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια οικοδομής, να προβλέπεται χώρος W.C. και ο υπόγειος χώρος να είναι ενιαίος.
 • Σε ακάλυπτα οικόπεδα χορηγούνται παροχές μόνο όταν χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης.
 • Εάν δεν περνά αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από το ακίνητο. Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις παροχές.
 • Για χορήγηση περισσοτέρων παροχών πραγματοποιείται Επέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου