Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 20-10-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 20-10-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 20-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Απολογισμός έτους 2021 και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020
 2. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 4. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 5. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού λογαριασμού κάλυψης λογαριασμών νερού απόρων δημοτών Δήμου Σερρών στις 13-10-2022
 6. Ανακατασκευή ιστοσελίδας ΔΕΥΑ Σερρών και Υποστήριξη αυτής

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 20/2020 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός  νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη Τιμολογημένου νερού,   στην ΔΕΥΑ Σερρών», καθώς και των τευχών δημοπράτησης
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «αποκατάσταση περιοχής προσέγγισης μέσo - αντλιοστασίου ακαθάρτων Μητρουσίου και χώρου διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.Λ.» και των τευχών δημοπράτησης αυτής
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Μακροχρόνια μίσθωση ενός (1) νέων οχήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2022 μελέτης της Τ.Υ. για υποβοήθηση στα ΤΕΦΑΑ Σερρών για έργο με τίτλο “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, εντός του Στρατοπέδου Κλεισάρη και στον παράδρομο της Ε.Ο. Σερρών Θεσσαλονίκη
 5. Μελέτη «Προμήθεια Σωλήνες και Ειδικά Τεμάχια ΥΔΡ-ΑΠΧ για ανάγκες ΔΕΥΑΣ, περιόδου 2022-2023

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια γάλακτος
 2. Προμήθεια ειδοποιήσεων για τις ανάγκες του Τμ. Καταναλωτών
 3. Ετήσια υποστήριξη χρήσης λογισμικών FespaC, FespaM και Tekton Pro
 4. Υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007
 5. Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ΔΕΥΑ Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Επιμήκυνση διάρκειας σύμβασης χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση για ζημίες σε υπόγεια τριών καταστημάτων, μετά από βλάβη σε αγωγό του δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης στον πεζόδρομο της οδού Άγρα, στις Σέρρες

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.