Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 29-11-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 29-11-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 29-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή που θα εκπροσωπούν την ΔΕΥΑ στην Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση συνεταιρισμού, καθώς και ορισμός μέλους της ΔΕΥΑ Σερρών, ως μέλος προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της «Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Σερρών»
 2. Μη καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης από ΔΕΥΑ Σερρών προς Τ.Π.& Δ. που αφορά σε δάνειο με εγγυητή τον Δήμο Σερρών
 3. Εξουσιοδότηση Προέδρου για έκδοση εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς για το έργο με τίτλο “Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης πόλης Σερρών ”
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
 5. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού
 6. Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου για λόγους υγείας
 7. Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου για λόγους υγείας
 8. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 9. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 10. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων νέου αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων μετρητών παροχής σε δημόσια κτίρια και πάρκα του δήμου Σερρών, ετών 2022-2023
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26 / 2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων, για ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ετών 2023 και 2024

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Σύνταξη μελετών για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε ΕΕΛ, ΕΕΝ, αγροτεμάχια και στέγες κτιρίων της ΔΕΥΑ Σερρών», με ανάδοχο την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 2. Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Καθαίρεση- επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό  Θεσ/νίκης

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Ανάθεση προμήθειας υδρομέτρων
 2. Ανάθεση προμήθειας ειδοποιήσεων για τις ανάγκες του Τμ. Καταναλωτών
 3. Ανάθεση έργου με τίτλο «Εργασίες εξασφάλισης βατότητας πεζοδρομίων και οδών μετά από εργασίες της ΔΕΥΑΣ στο Δήμο Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 22-11-2022 Πρακτικού Διαγωνισμού της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2024
 2. Έγκριση του από 26-10-2022 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ.ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση Αναδόχου Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

 

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.