Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-12-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-12-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Προϋπολογισμός έτους 2023
 2. Οικονομική συμμετοχή της ΔΕΥΑΣ για δαπάνες σε παιδικές κατασκηνώσεις που θα συμμετάσχουν παιδιά των υπαλλήλων της
 3. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 6. Αναγνώριση πτυχίου εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 27/2022 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Επισκευές βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΣ», καθώς και επιλογή του τρόπου ανάθεσης
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο «Λειτουργία της Ε.Ε.Ν. Δήμου Σερρών, για 45 ημέρες» και του τρόπου εκτέλεσης αυτής

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Αξιολόγηση συμπερασμάτων διαβούλευσης για το έργο «Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός  νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη Τιμολογημένου νερού,   στην ΔΕΥΑ Σερρών»
 2. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας μίσθωσης χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Ανανέωση σύμβασης υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων
 2. Σύμβαση συντήρησης συστημάτων Η/Υ της ΔΕΥΑ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση οχήματος
 2. Αποζημίωση νέων εργασιών για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου υδροληψίας του έργου « Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού πόλης Σερρών

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.