Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 28-12-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 28-12-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 28-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
  2. Χορήγηση πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Κ. Σταυριανό (ΑΜ 11353 ΔΣΑ) για την εκπροσώπηση  της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου / Ι Τμήμα, κατά τη συζήτηση της από 11.09.2017  (Α.Β.Δ. 2486/2017)  έφεσής της κατά της 17539/20.07.2017 Απόφασης  Δημοσιονομικής Διόρθωσης (ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων) του Υπουργείου Εσωτερικών
  3. Έγκριση πληρεξισιότητας στην δικηγόρο κ. Μποτού Πολυξένη για την εκπροσώπηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 49858/23-05-2022

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία της ΕΕΝ Δήμου Σερρών για 45 ημέρες»

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.