Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-01-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-01-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 10-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ψήφιση λειτουργικών και διοικητικών εξόδων προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑ Σερρών
 2. Έγκριση ψήφιση πιστώσεων νέων έργων – μελετών, καθώς και συνεχιζόμενων έργων – μελετών της ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2023
 3. Έγκριση ψήφιση συνδρομών εισφορών σε εφημερίδες, περιοδικά, ΕΔΕΥΑ λοιπά έτους 2023
 4. Ψήφιση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα έτη των οποίων η πληρωμή από τη ΔΕΥΑ Σερρών θα γίνει εντός του 2023
 5. Ανανέωση ετήσιας συνδρομητικής της υπηρεσίας myCloud/e-books Advanced για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ
 6. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 7. Παροχή Υπηρεσιών Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού
 8. Παροχή Υπηρεσιών Ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου
 9. Πληρεξούσιο εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ για το έργο Μετατόπιση καταθλιπτικών και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης ΔΕΥΑΣ πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 14/2022 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Σερρών

 

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Αίτημα παράτασης της εταιρείας ENVITEC AE,  της εταιρείας CONSTRAT ΕΠΕ και INTRAKAT για τον διαγωνισμό του έργου Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα τύπου AMR εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη τιμολογημένου νερού στη ΔΕΥΑ Σερρών (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193976)

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  “Λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και  αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών, για πέντε (5) μήνες
 2. Προμήθεια δύο (2) νέων δίσκων για τον κεντρικό server της ΔΕΥΑ Σερρών
 3. Ανάθεση έργου Επισκευές βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΣ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.