Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 26-01-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 26-01-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 26-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ<

  1. Ενημέρωση επί Οφειλών Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών, αποστολή των οφειλομένων ποσών σε Δ.Ο.Υ. Σερρών για καταβολή των οφειλομένων ποσών και λήψη απόφασης για λοιπές νομικές ενέργειες
  2. Έγκριση υποβολής προτάσεων του έργου με τίτλο: “Κατασκευή - Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης εξωτερικού δικτύου ΤΚ Οινούσας Δήμου Σερρών” στο Υπουργείο Εσωτερικών “Εκτέλεση Εργασιών από τους ΟΤΑ της Χώρας για την Αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας”
  3. Τροποποίηση Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού
  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
  5. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

 

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση του από 17-01-2023 Πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 - 2024»
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

  1. Αποζημίωση Αναδόχου Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών
  2. Αποζημίωση καλλιέργειας

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

  1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

 

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος