Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 09-02-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 09-02-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 09-02-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Τελική υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης 223/2022 του ΔΣ ΔΕΥΑ Σερρών, για την έγκριση του από 22-9-2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία και συντήρηση δικτύων ΑΠΧ και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών, για τα έτη 2022-2024», έπειτα από την Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους
  2. Αλλαγή Προέδρου Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών
  3. Έγκριση οριακής προθεσμίας για το έργο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, στις Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών»
  4. Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού 106, λόφου Μαρούλη του Δήμου Σερρών»
  5. «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή Διυλιστηρίου Νερού Πόλης Σερρών”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  1. Ορισμός  επιτροπών διαγωνισμού παραλαβής και ενστάσεων για προμήθειες και υπηρεσίες ΔΕΥΑΣ  έτους 2023 μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021
  2. Ορισμός Επιτροπών  Διαγωνισμού έργων, περ. 8.α. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2023, μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021
  3. Επικαιροποίηση Επιτροπών  Διαγωνισμού έργων (περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2023, μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών 

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος