Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 16-02-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 16-02-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 16-02-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Επικαιροποίηση της Προ – Μελέτης  έργου ΔΕΥΑ Σερρών για την «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ε.Ε.Λ.  Σερρών»,  και των τευχών δημοπράτησης του ίδιου έργου με λειτουργία και συντήρηση, με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50 του Ν.4412/16, σε συνδυασμό με το Άρθρο 311 του Ν.4412/16).Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος