Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 07-03-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 07-03-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 07-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αποδοχές υπαλλήλων που συνεχίζουν να εργάζονται μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή και μετά την συνταξιοδότησή τους
 2. Αίτηση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου
 3. Αντιστοίχιση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες και κατάταξης του προσωπικού σε αυτούς σύμφωνα με το ΠΔ 85/2023 (ΦΕΚ Α΄ 232/17.12.2022)
 4. Επικαιροποίηση Εξουσιοδότησης διενέργειας χρηματικών πράξεων
 5. Συνεργασία με Τράπεζα Πειραιώς για διαχείριση καθημερινών εισπράξεων με ολοκληρωμένη λύση
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 7. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 8. Οφειλές από 175 νέες παροχές Δήμου Σερρών

 

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών»  και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας
 2. Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 13-02-2023 Πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός»
 2. Έγκριση του από 20-02-2023 Πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία και συντήρηση δικτύων ΑΠΧ και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών, για τα έτη 2022-2024»
 3. Έγκριση συνολικής παράτασης του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση σε δημότη

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

 

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος