Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 04-05-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 04-05-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 04-05-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση υποβολής προσφορών για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο των ετών 2022 & 2023
 2. Εξουσιοδότηση Προέδρου για έκδοση εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς για το έργο με τίτλο “Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 4. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών
 5. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 7. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 8. Αίτημα της εταιρείας Optiland σχετικά με την τοποθέτηση κεραιών στον υδατόπυργο Τ.Κ. Σκουτάρεως

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Μελέτη «Προμήθεια υλικών ΥΔΡ-ΑΠΧ για ανάγκες λειτουργίας τμημάτων ΔΕΥΑΣ»

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Περιβαλλοντικές μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-ΜΠΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου, Περιβαλλοντολόγος
 2. Παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών εξωτερικών υδραγωγείων Ξηροτόπου και Ελαιώνα, καθώς και κατασκευή νέας Δεξαμενής νερού στον Ελαιώνα, Δήμου Σερρών
 3. Έγκριση συνολικής παράτασης του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου
 4. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση  του έργου: «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών
 5. Έγκριση παράτασης των  τμηματικών  προθεσμιών του έργου: «Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς
 6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών
 7. Ενημέρωση περί διαδικασίας οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων περιοχής Νοσοκομείου Σερρών
 8. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων περιοχής Νοσοκομείου Σερρών
 9. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου  “Για την λειτουργία-παρακολούθηση-συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕΥΑΣ έτους 2020”
 10. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου “Για την λειτουργία – παρακολούθηση - συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕΥΑΣ έτους 2016”
 11. Έγκριση τελικής επιμέτρησης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Έγκριση προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 20-04-2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡ-ΑΠΧ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΥΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»
 2. Έγκριση του από 25-04-2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2023 και 2024»
 3. Έγκριση του από 26-04-2023 Πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ILI),  ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος