Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 03-08-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 03-08-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 03-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Κώδικας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και τη παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και διαχείριση αυτών
 2. Επικαιροποίηση Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου
 3. Αντικατάσταση υπαλλήλου στη θέση του βοηθού – αναπληρωτή του υπευθύνου λειτουργίας και συντήρησης δικτύων ύδρευσης του τμήματος Ύδρευσης
 4. Εισήγηση περί μετάταξης ή μη εργαζομένης
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 6. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού λογαριασμού κάλυψης λογαριασμών νερού απόρων δημοτών Δήμου Σερρών στις 05-07-2023
 7. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 8. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή νέων Αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων στους καταθλιπτικούς αγωγούς Σκούταρι - Ε.Ε.Λ. Σερρών και Μητρούσι - Ε.Ε.Λ. Σερρών» και των τευχών δημοπράτησης
 2. Έγκριση μελέτης υπ’ αριθμ. 8/2023 για την Παροχή Υπηρεσίας «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2024 – 2025-2026», διάρκειας τριάντα έξι  (36) μηνών

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Παράταση τμηματικών προθεσμιών έργου “Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στην διαδρομή πηγές Μπατανίων – δεξαμενή Φέλη”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. «Ενοικίαση οχημάτων λόγω αναγκών συνεργείων ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκαταστάσεων
 2. Συνέχιση παροχής ετήσιας συνδρομής υπηρεσίας στο Δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς Uranus, συντήρηση λειτουργικού συστήματος GPS και αναβάθμιση λογισμικού πεδίου Magnet Field
 3. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος καταγραφής παρακολούθησης ποιότητας νερού
 4. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης Ydata.eServices
 5. Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνεργείων και έργων
 6. Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση σε δημότη

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος