Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 24-08-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 24-08-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 24-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.  σε έκτακτη  συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ενέργειες ΔΕΥΑ Σερρών σχετικά με τον διαγωνισμό για το έργο με τίτλο “Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης για την Ιλύ της ΕΕΛ Δήμου Σερρών” μετά την απόφαση 1166/2023 της ΕΑΔΗΣΥ.

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων  στην  ΤΚ Κουμαριάς Σερρών» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου
  2. Εκπόνηση μελέτης ανθρακικού αποτυπώματος ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 20 του ν. 4936/2022

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση του από 14-08-2023 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2023-2024-2025», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
  2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης της υπ’ αρ. 22/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “αποκατάσταση περιοχής προσέγγισης μέσo - αντλιοστασίου ακαθάρτων Μητρουσίου και χώρου διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.Λ.” και των τευχών δημοπράτησης αυτής

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος