Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 05-09-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 05-09-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Υποβολή αιτήματος συμψηφισμού οφειλών ΔΕΥΑ Σερρών και Δήμου Σερρών προς τον Δήμο Σερρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4483/2017

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση οδού δυτικής εισόδου ΕΕΛ και άλλες εργασίες» και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη Τιμολογημένου νερού στην ΔΕΥΑ Σερρών”
  2. Έγκριση του από 30-08-2023 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
  3. Υποβολή πρακτικού για την παραλαβή του έργου Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2020

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση του έργου «αποκατάσταση περιοχής προσέγγισης μέσo - αντλιοστασίου ακαθάρτων Μητρουσίου και χώρου διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.Λ.»

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.
Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος