Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 12-09-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 12-09-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 12-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
  2. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Παράταση σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισμοί υδατόπυργων και δεξαμενών του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών για τα έτη 2021-2022

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση του από 06-09-2023 Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ILI),  ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ»
  2. Έγκριση του από 08-09-2023 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη τιμολογούμενου νερού, στη ΔΕΥΑ Σερρών»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης ανθρακικού αποτυπώματος ΔΕΥΑ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

  1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος