Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-10-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-10-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 10-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Επιστροφή μη χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων στο Δήμο Σερρών

  2. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 ευρώ

  3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €

  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 12/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στον δρόμο Σερρών-Χρυσοπηγής και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση του από 3-10-2023 πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Λευκώνα, Δήμου Σερρών»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή αγωγού ΥΔΡ DN630 PE στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Σερρών»
  2. Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 45001 για το διαχειριστικό έτος 2023»

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος