Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 20-10-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 20-10-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 20-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αίτηση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου
  2. Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου για λόγους υγείας
  3. Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου για λόγους υγείας

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείου, πηγών Μοραμόρ και Μπατανίων»

 

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Απόψεις ΔΕΥΑ Σερρών για απόρριψη προδικαστικών προσφυγών: α) με αριθ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1882/11.10.2023 της εταιρείας ENVITEC ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ και β) με αριθ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1883/11.10.2023 της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΚΤΡΑΚΑΤ – WARR AE για το έργο με τίτλο “Μονάδα ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Σερρών με λειτουργία – συντήρηση και διαχείριση της ιλύος” με παράλληλη Εξουσιοδότηση Προέδρου για ανάθεση εκπροσώπησης Νομικού Συμβούλου σε προδικαστική προσφυγή προς ΕΑΔΗΣΥ

 

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  1. Ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 

 

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος