Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 02-11-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 02-11-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Τροποποίηση όρων συμβάσεων απόθεσης λυμάτων με συμμόρφωση στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με παράλληλη διαφοροποίηση του οικονομικού κόστους ανά Μ3/λύματος προς επεξεργασία
  2. Έγκριση κίνησης διαδικασίας νέας διαταγής πληρωμής προς Δήμο Σερρών και αύξηση ορίου κατάσχεσης προς τον Δήμο Σερρών στο όριο οφειλών της ΔΕΥΑ Σερρών προς ΔΕΗ
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων για την παράκαμψη της λίμνης στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών”
  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
  5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση του 1ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  “Κατασκευή Φρεατίου εκτροπής επί του παντορροϊκού  οχετού των ΤΕΙ, στην συμβολή του με την παράπλευρη της περιφερειακής οδού  πόλης Σερρών”
  2. Ικανοποίηση της 2ης και διατήρηση της 3ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στην διαδρομή πηγές Μπατανίων – δεξαμενή Φέλη»
  3. Αίτημα παράτασης σύμβασης της Εταιρείας Ενεργειακές Τεχνολογίες ΟΕ για την μελέτη με τίτλο “Μελέτη Ανθρακικού Αποτυπώματος ΔΕΥΑ Σερρών”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Σερρών για το 2023

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

  1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος