Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 15-11-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 15-11-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 15-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση μελέτης σχεδιασμού πιστωτικής πολιτικής για την αύξηση ρευστότητας της ΔΕΥΑ Σερρών
  2. Μη καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης από ΔΕΥΑ Σερρών προς Τ.Π.& Δ. που αφορά σε δάνειο με εγγυητή τον Δήμο Σερρών
  3. Εξουσιοδότηση δικηγόρου, μέλους Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
  4. Εξουσιοδότηση Προέδρου για έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζα Πειραιώς για τα έργα α) με τίτλο “Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στο δρόμο Σερρών-Χρυσοπηγής ” και β) με τίτλο “Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στην διαδρομή πηγές Μπατανίων-δεξαμενή Φέλη”
  5. Οικονομική συμμετοχή της ΔΕΥΑΣ για δαπάνες σε παιδικές κατασκηνώσεις που θα συμμετάσχουν παιδιά των υπαλλήλων της
  6. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση του 1ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποκατάσταση περιοχής προσέγγισης μεσο-αντλιοστασιου ακαθάρτων Μητρουσίου και χώρου διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  1. Αναβάθμιση λογισμικού επίλυσης υδραυλικών δικτύων WATERNET-CAD
  2. Έγκριση για ανανέωση της υπηρεσίας ArcGis Online

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

  1. Αποζημίωση δημότη

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος