Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 29-11-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 29-11-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 29-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση για επόμενες ενέργειες προς Δήμο Σερρών για οφειλές προς την ΔΕΥΑ Σερρών
 2. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 4. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.), πόλης Σερρών», καθώς και των τευχών δημοπράτησης

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Παράταση οριακής προθεσμίας για το έργο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, στις Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών
 2. Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο τω δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Ανάθεση έργου «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο γραφείων της ΔΕΥΑ Σερρών και των τευχών δημοπράτησης αυτής»
 2. Ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών»
 3. Ανανέωση ετήσιας συνρομής της υπηρεσίας myCloud/e-books Advanced για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων περ. 8 α  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της ΔΕΥΑ Σερρών ανά τμήματα για όλο το έτος 2024 μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος