Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 27-12-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 27-12-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο με τίτλο “Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης για την Ιλύ της ΕΕΛ Δήμου Σερρών”
  2. Εξέταση αιτήματος Κέντρου Αποθεραπείας Σερρών ΑΕ
  3. Τροποποίηση ωριαίου προγράμματος επιφυλακής Αρχιτεχνιτών – υδραυλικών του τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ
  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
  5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσίας για τον καθαρισμό των δεξαμενών των αντλιοστασίων ακαθάρτων του Δήμου Σερρών» και των τευχών δημοπράτησης αυτής”

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Ικανοποίηση της 2ης και διατήρηση της 3ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στην διαδρομή πηγές Μπατανίων – δεξαμενή Φέλη”»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση προμήθειας λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης και φακέλων

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

  1. Αποζημίωση δημότη μετά από εισροή όμβριων υδάτων, σε υπόγειο – ημιυπόγειο χώρο στον Λευκώνα Σερρών, μετά από έντονη βροχόπτωση της 28-09-2021

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

  1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος