Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 03-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 03-01-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 3-1-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ψήφιση λειτουργικών και διοικητικών εξόδων προϋπολογισμού 2024 της ΔΕΥΑ Σερρών
 2. Έγκριση ψήφιση πιστώσεων νέων έργων – μελετών, καθώς και συνεχιζόμενων έργων – μελετών της ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2024
 3. Ψήφιση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα έτη των οποίων η πληρωμή από τη ΔΕΥΑ Σερρών θα γίνει εντός του 2024
 4. Έγκριση ψήφιση συνδρομών εισφορών σε εφημερίδες, περιοδικά, ΕΔΕΥΑ λοιπά έτους 2024
 5. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 6. Υλοποίηση νέων κωδικών RF που αποτυπώνονται στους λογαριασμού ύδρευσης από την εταιρεία SingularLogic της οποίας το λογισμικό χρησιμοποιούμε
 7. Παροχή Υπηρεσιών Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού
 8. Παροχή Υπηρεσιών Ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τη Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών ετών 2024-2025 και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 28-02-2023 Πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2024-2025-2026» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος