Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-01-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών
 2. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου ΔΕΥΑ Σερρών, μελών Δ.Σ. και γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σερρών
 3. Επικαιροποίηση εξουσιοδότησης διενέργειας χρηματικών πράξεων
 4. Τροποποίηση Επιτροπής ειδικού τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 5. Τροποποίηση σύνθεσης επιτροπής για καταναλωτές  άνω των 70 ετών
 6. Τροποποίηση σύνθεσης επιτροπής απόρων δημοτών Δήμου Σερρών
 7. Τροποποίηση σύνθεσης πειθαρχικού συμβουλίου ΔΕΥΑ Σερρών
 8. Απόσυρση – Ματαίωση διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2024-2025-2026», λόγω απρόβλεπτων εξωγενών οικονομικών δεδομένων και παραγόντων
 9. Υλοποίηση διαδικασίας για την καταγραφή κατά την αντικατάσταση υδρομέτρων από Mobile App αντικαταστάσεων με διασύνδεση σε τρίτη βάση της ΔΕΥΑ Σερρών
 10. Συμμετοχή ΔΕΥΑ Σερρών σε ερευνητικό πρόγραμμα με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ως εταίρος
 11. Αποδοχή προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού σύμβασης δεσμευμένου (Escrow Account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ: Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ,  Β. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΝΕΡΟΥ,  Δ.  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ» με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008
 12. Ορισμός υπολόγου συγχρηματοδοτούμενου έργου ΔΕΥΑ Σερρών
 13. Απομάκρυνση κεραιών που στερούνται νομιμότητας από υδατόπυργο Σκουτάρεως

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίου γεώτρησης Μονόβρυση 4
 2. Ετήσια υποστήριξη χρήσης λογισμικών FespaC, FespaM και Tekton Pro

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 15-01-2024 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στον δρόμο Σερρών-Χρυσοπηγής»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Ανάθεση υπηρεσίας για τον Καθαρισμό των δεξαμενών των αντλιοστασίων ακαθάρτων του Δήμου Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Μητλιάγκα Βαρβάρα