Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 30-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 30-01-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 30-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2024  μελέτης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  για την Μονάδα Αφυδάτωσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών
  2. Έγκριση της υπ’ άριθμ.  3/2024  μελέτης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  1. Προμήθεια Αναδευτήρα Δεξαμενής Ιλύος τύπου  SR 4650.412 SF  του οίκου FLYGT  της Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Μητλιάγκα Βαρβάρα