Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 08-02-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 08-02-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 08-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και ειδικότερα: α) σε κάθε είδους κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και γ) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα
 2. Παραχώρηση σκαπτικού μηχανήματος JCB ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο Σερρών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
 3. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο με τίτλο “Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης για την Ιλύ της ΕΕΛ Δήμου Σερρών” μετά από σύμφωνη γνώμη από ΕΑΔΗΣΥ
 4. Απόσυρση - Ματαίωση διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο “Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2024-2025-2026”, λόγω απρόβλεπτων εξωγενών οικονομικών δεδομένων και παραγόντων
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 7. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Επανέγκριση μελέτης με τους ίδιους ακριβώς όρους ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις για την Κατασκευή Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Σερρών με λειτουργία-συντήρηση και διαχείριση ιλύος, των τευχών δημοπράτησης αυτής καθώς και επιλογής αναδόχου του έργου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 269, 269 Α του Ν. 4412/2016.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2024  μελέτης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  για την Μονάδα Αφυδάτωσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών
 3. Έγκριση της υπ’ άριθμ.  3/2024  μελέτης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Ανάθεση προμήθειας αναδευτήρα δεξαμενής ιλύος τύπου SR 4650.412 SF του οίκου FLYGT της ΕΕΛ Δήμου Σερρών
 2. Ανάθεση υπηρεσίας για την υλοποίηση διαδικασίας για την καταγραφή κατά την αντικατάσταση υδρομέτρων από Mobile App αντικαταστάσεων, με διασύνδεση σε τρίτη βάση της ΔΕΥΑ Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 25-01-2024 Πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης προγραμμάτων της SingularLogic
 2. Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου τύπου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Μητλιάγκα Βαρβάρα