ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΕΛ)

Στις αρχές του 2001, στη θέση Παλαιολόγου και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από την πόλη, ξεκίνησε να λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός στο Δήμο Σερρών. Από τον πρώτο καιρό της λειτουργίας του, οι Σερραίοι απόλαυσαν τα οφέλη του Βιολογικού Καθαρισμού, μέσω του οποίου επετεύχθη η αισθητή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης διασφαλίστηκε και η προστασία των συνθηκών υγιεινής των πολιτών. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό, που ως κύριο σκοπό έχει την επεξεργασία των λυμάτων, δηλαδή την απομάκρυνση από τα λύματα των διαφόρων ρυπαντικών ουσιών, όπως στερεά αντικείμενα, λίπη, άμμο, ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, άζωτο, φωσφόρο, καθώς και παθογόνους μικροοργανισμούς. Μετά την επεξεργασία, τα λύματα καταλήγουν σε νερό κατάλληλο να ανακυκλωθεί στον βιολογικό κύκλο.
Ο σχεδιασμός των έργων που έχουν υλοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα του 2015 με μέγιστο εξυπηρετούμενο 88 χιλιάδες ισοδύναμους κατοίκους, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για το 2035 και 105 χιλιάδες ισοδύναμους κατοίκους. Τα έργα προεπεξεργασίας, τα κτιριακά και τα έργα υποδομής, καλύπτουν τις ανάγκες της μελλοντικής φάσης.
Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση. Με επεξεργασμένα λύματα καλύπτονται οι ανάγκες του Βιολογικού Καθαρισμού σε βιομηχανικό νερό και πότισμα του πρασίνου. Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η τάφρος Μπέλιτσα.

Η Επεξεργασία λυμάτων σκοπό έχει την απομάκρυνση από τα λύματα των διαφόρων ρυπαντικών ουσιών όπως στερεά αντικείμενα, λίπη, άμμο, ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, άζωτο, φωσφόρο καθώς και παθογόνους μικροοργανισμούς. Η απομάκρυνση των οργανικών ρύπων  γίνεται με την βοήθεια  μικροοργανισμών  μέσω βιολογικών διεργασιών. Μετά την επεξεργασία τα λύματα καταλήγουν σε νερό κατάλληλο να ανακυκλωθεί στον βιολογικό κύκλο.
Η Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών βρίσκεται στην θέση Παλαιολόγου σε απόσταση 3 km νότια της πόλης των Σερρών σε χώρο έκτασης 50 στρεμμάτων. Η ΕΕΛ ξεκίνησε την λειτουργία της στις αρχές του 2001. Ο σχεδιασμός των έργων καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα του 2015 με μέγιστο εξυπηρετούμενο 88.000 ισοδυνάμους κατοίκους και πρόβλεψη για το 2035 και 105.000 ισοδυνάμους κατοίκους(Β Φάση). Τα έργα προεπεξεργασίας, τα κτιριακά και τα έργα υποδομής καλύπτουν τις ανάγκες της μελλοντικής φάσης.
Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και βιολογική απομάκρυνση αζώτου. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση. Με επεξεργασμένα λύματα καλύπτονται οι ανάγκες της ΕΕΛ σε βιομηχανικό νερό και πότισμα του πρασίνου. Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η τάφρος Μπέλιτσα.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνει  τις μονάδες που σχετίζονται άμεσα με τις διεργασίες καθαρισμού των λυμάτων και τα έργα που εξυπηρετούν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα έργα της γραμμής επεξεργασίας λυμάτων και τα έργα επεξεργασίας ιλύος. Ως βοηθητικές μονάδες θεωρούνται τα αμιγώς κτιριακά έργα όπως το κτίριο Διοίκησης, το κτίριο συνεργείου –αποθήκης καθώς και τα έργα υποδομής όπως, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, οδοποϊα, φωτισμός κ.λ.π.

View the embedded image gallery online at:
https://deyas.gr/ypodomes/eel-serron#sigProId7c9107e0d4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ

Τα λύματα μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού διαμέτρου Φ1000 καταλήγουν στο φρεάτιο Αφιξης όπου είναι εγκατεστημένη αυτόματη χονδροεσχάρα ανοίγματος ράβδων 80 mm όπου υφίστανται μία πρωτογενή αφαίρεση φερτών και ογκωδών σωματιδίων. Τα εσχαρίσματα μέσω μεταφορικής ταινίας συλλέγονται σε κάδους προς απόρριψη. Σε κατάλληλο σημείο του φρεατίου άφιξης, είναι τοποθετημένος υπερχειλιστής ασφαλείας ο οποίος σε  περίπτωση υπερβάλλουσας παροχής οδηγεί τα υπερχειλίζοντα λύματα σε αγωγό  by pass.

2. AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Κατάντι του Φρεατίου Αφιξης βρίσκεται  το Αντλιοστάσιο Ανύψωσης  όπου μέσω 3 κοχλιών Αρχιμήδη τα λύματα ανέρχονται στην απαιτούμενη υψομετρική στάθμη (8,1m) ώστε να διατρέξουν το έργο με ροή βαρύτητας

 • ΜΟΝΑΔΑ  ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ

Τα λύματα μέσω του Αντλιοστασίου Ανύψωσης ισοκατανέμονται στους δύο διαύλους των μηχανικών αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών πλάτους 1,0 m όπου κατακρατούνται όλα τα μεγαλύτερα από 12mm στερεά. Τα εσχαρίσματα συλλέγονται μέσω ειδικής διάταξης μεταφοράς-συμπίεσης σε κάδους συλλογής προς απόρριψη.

4.ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Από την μονάδα εσχάρωσης τα λύματα οδηγούνται στο κανάλι μέτρησης παροχής τύπου Venturi  στο οποίο είναι εγκατεστημένο όργανο μέτρησης παροχής τύπου υπερήχων.

 • ΕΞΑΜΜΩΣΗ

Κατάντι του διαύλου Venturi βρίσκεται η δίδυμη αεριζόμενη δεξαμενή ελαιοαμμοδιαχωρισμού. Εκάστη δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με παλινδρομική γέφυρα εξοπλισμένη με ξέστρο πυθμένα για την συλλογή άμμου και ξέστρο επιφανείας για την συλλογή των λιπών. Η άμμος από τον κατάλληλα διαμορφωμένο κωνικό πυθμένα των δεξαμενών απομακρύνεται μέσω σταθερών υποβρυχίων αντλιών προς δύο ανεξάρτητες διατάξεις διαχωρισμού άμμου. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμενα κλειστά φρεάτια. Για τον αερισμό των δεξαμενών είναι εγκατεστημένοι 3 λοβοειδείς φυσητήρες.
Τα λύματα από την μονάδα εξάμμωσης υπερχειλίζουν στο φρεάτιο μερισμού της βιολογικής βαθμίδος. Από  εδώ ξεκινά και ο αγωγός παράκαμψης της εγκατάστασης διαμέτρου Φ600 (γενικό by pass) μέσω του οποίου τα λύματα οδηγούνται στην έξοδο της εγκατάστασης.

6. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ

Η βιολογική επεξεργασία γίνεται σε 2 ανεξάρτητες δεξαμενές αερισμού τύπου Carrusel, ενεργού όγκου 11.370 m3 εκάστη.
Κάθε δεξαμενή διαθέτει αρχικό τμήμα επιλογής μικροργανισμών (selector tank), σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη δυσμενών συνθηκών για την ανάπτυξη βακτηριδίων νηματοειδούς μορφής υπευθύνων για το φαινόμενο της διόγκωσης της ιλύος. Στην δεξαμενή Επιλογής γίνεται πλήρης ανάμιξη των εισερχομένων λυμάτων με την βιολογική ιλύ που ανακυκλοφορεί από τις δεξαμενές καθίζησης.
Το ανάμικτο υγρό από τις Δεξαμενές Επιλογής οδηγείται στην κύρια βιολογική επεξεργασία και συγκεκριμένα στην Δεξαμενή Προαπονιτροποίησης,όπου ανάγεται μέρος του νιτρικού αζώτου που επιστρέφει με την ανακυκλοφορία από την Δεξαμενή Αερισμού σε αέριο άζωτο.
Το ανάμικτο υγρό από την δεξαμενή προαπονιτροποίησης οδηγείται στην Οξειδωτική Τάφρο (δεξαμενή Carrusel) με ωφέλιμο ύψος υγρού 5m, όπου συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος , της νιτροποίησης και της μερικής απονιτροποίησης. Η οξειδωτική Τάφρος είναι συνεχούς κυκλοφορίας και περιλαμβάνει την οξική (αερόβια) και την ανοξική ζώνη. Η οξυγόνωση των λυμάτων γίνεται μέσω συστήματος αερισμού με υποβρύχια διάχυση. Το σύστημα αποτελείται από λοβοειδείς φυσητήρες (3 ανά δεξαμενή) και διαχύτες ελαστικής μεμβράνης (1140 ανά δεξαμενή). Αυξομείωση του αερισμού επιτυγχάνεται με αλλαγή ταχύτητας των φυσητήρων.
Η προώθηση των λυμάτων με την απαραίτητη ταχύτητα ροής επιτυγχάνεται μέσω υποβρυχίων αναδευτήρων. Σε κάθε δεξαμενή είναι εγκατεστημένα 2 όργανα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου και ένα όργανο μέτρησης MLSS.
Από την οξειδωτική Τάφρο τα λύματα υπερχειλίζουν στο κανάλι εξόδου- απαερίωσης και καταλήγουν στο κοινό φρεάτιο εξόδου.

7. ΚΑΘΙΖΗΣΗ

Από το φρεάτιο εξόδου των Carrusel τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού για ισοκατανομή της παροχής και από εκεί σε 2 Δεξαμενές Δευτεροβάθμιας Καθίζησης, διαμέτρου 40,0 m και ωφελίμου πλευρικού ύψους 4,0 m. Εκάστη δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με ακτινική περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρο υδραυλικής αναρρόφησης ιλύος . Τα διαυγασμένα λύματα υπερχειλίζουν σε περιμετρικό κανάλι και στην συνέχεια οδηγούνται στην μονάδα διύλισης.
Η καθιζάνουσα ιλύς συλλέγεται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας –περίσσειας.

8. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

Από την καθίζηση τα διαυγασμένα λύματα φθάνουν στην μονάδα διύλισης όπου επιτυγχάνεται  περαιτέρω μείωση των στερεών μέσω φίλτρων υφάσματος   τύπου δίσκου.

9. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Από την μονάδα διύλισης τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν στο κανάλι μέτρησης παροχής όπου μετράται η παροχή με όργανο μέτρησης παροχής τύπου υπερήχων και οδηγούνται στην μονάδα απολύμανσης .

10. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Η απολύμανση επιτυγχάνεται με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Από τα 3 κανάλια απολύμανσης τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν στο φρεάτιο εξόδου και μέσω του αγωγού διάθεσης διαμέτρου Φ 1000 στον τελικό αποδέκτη.

11. ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ- ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ

Η ανακυκλοφορία και η απομάκρυνση της καθιζάνουσας ιλύος από τις δεξαμενές καθίζησης πραγματοποιείται μέσω δύο αντλιοστασίων, ένα για κάθε δεξαμενή καθίζησης, εξοπλισμένων έκαστο με 3 αντλίες ανακυκλοφορίας  που καταθλίβουν μέρος της καθιζάνουσας ιλύος στις δεξαμενές Επιλογής και 2 αντλίες περίσσειας που οδηγούν την πλεονάζουσα ιλύ στην Δεξαμενή Ιλύος.

12. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΛΥΟΣ

Η Δεξαμενή ιλύος ενεργού όγκου 1125m3, χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση της πλεονάζουσας ιλύος και την τροφοδοσία του αντλιοστασίου Ιλύος. Είναι κλειστή και η ανάδευση του περιεχομένου της επιτυγχάνεται με 2 υποβρύχιους αναδευτήρες.

13. ΠΑΧΥΝΣΗ-ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ

Η μονάδα είναι κλειστή εντός κτιρίου και περιλαμβάνει 3 γραμμές Πάχυνσης-Αφυδάτωσης.
Η ιλύς από την Δεξαμενή Ιλύος καταθλίβεται στην δεξαμενή κροκίδωσης, όπου αναμιγνύεται με διάλυμα κροκιδωτικού (πολυηλεκτρολύτης) , το οποίο βοηθά την αποβολή του δεσμευμένου νερού από τα στερεά της λάσπης και οδηγείται σε σύστημα μηχανικής πάχυνσης ( τράπεζες πάχυνσης) όπου επιτυγχάνεται συγκέντρωση σε στερεά 4-5%. Από τις τράπεζες η παχυμένη ιλύς οδηγείται σε ταινιοφιλτρόπρεσσες πολλαπλών βαθμίδων συμπίεσης, όπου αφυδατώνεται μέσω σταδιακής συμπίεσης. Η αφυδατωμένη ιλύς, με περιεκτικότητα σε στερεά 20% , οδηγείται με σύστημα μεταφορικών ταινιών σε φορτηγό όχημα και απομακρύνεται από την ΕΕΛ.
Στον βοηθητικό εξοπλισμό της μονάδος περιλαμβάνονται το σύστημα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη, οι αντλίες πλύσης των πρεσσών και αεροσυμπιεστής. Τα στραγγίδια οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων στο Αντλιοστάσιο Ανύψωσης.

14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

Περιλαμβάνει Γενικό πίνακα Μέσης Τάσης, μετασχηματιστή 800 KVA, τοπικό πίνακα για την εξυπηρέτηση της μονάδος αερισμού και Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ε.Λ. σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

15. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Κέντρο Ελέγχου της ΕΕΛ είναι εγκατεστημένο στο  Κτίριο Διοίκησης. Περιλαμβάνει μία κεντρική μονάδα PLC και ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασμένο με ειδικό λογισμικό πακέτο τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμών. Μέσω του Η/Υ ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την λειτουργία της μονάδος μέσω των εγκατεστημένων οργάνων μέτρησης των βασικών παραμέτρων (όργανα πεδίου), την κατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού, την χρονική εξέλιξη των μετρουμένων μεγεθών  καθώς και να επεμβαίνει μεταβάλλοντας συγκεκριμένες λειτουργικές παραμέτρους.
Στο κέντρο ελέγχου επίσης είναι εγκατεστημένο  μιμικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται και εποπτεύεται το σύνολο της εγκατάστασης.

16. ΧΗΜΕΙΟ

Για τον συνεχή δειγματοληπτικό έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας και απόδοσης της εγκατάστασης λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο εγκατεστημένο στο κτίριο Διοίκησης.

Η ΔΕΥΑ Σερρών, εντάχθηκε στο 1ο Ταμείο Συνοχής αρχικά με την αριθμ. Απόφαση 1178/1993 και στη συνέχεια με την αριθμ. Απόφαση 3975/10-1-95, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1228/96, 1312/98 και 4619/99 αποφάσεις για το έργο με τίτλο «Κεντρικά Δίκτυα Αποχέτευσης & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σερρών».
Το έργο εγκρίθηκε αρχικά για ποσό 12.920.000 euro και στην συνέχεια με την τελευταία τροποποίηση (4619/99) ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 15.920.000 euro.

Μέσω του 1ου Ταμείου Συνοχής η ΔΕΥΑ Σερρών εκτέλεσε:

Α/α

Φυσικό Αντικείμενο

Δείκτης

Εκτελεσμένο Φυσικό αντικειμένου ΔΕΥΑ Σερρών

1

Μελέτες και σχέδια ΠΧΜΣ

%

100

2

Αγωγοί αποχέτευσης ΚΑΑ (ΠΧΜΣ)

Μ

2.950

3

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

μ

87.485

4

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός

μ

6.159

5

Φρεάτια εκτροπής δικτύου

Τεμάχια

8

6

Αντλιοστάσια ακαθάρτων

Τεμάχια

1

7

Έργα εισόδου

%

100

8

Αντλιοστάσιο εισόδου

%

100

9

Προεπεξεργασία

%

100

10

Βιολογική επεξεργασία

%

100

11

Τριτοβάθμια επεξεργασία

%

100

12

Επεξεργασία ιλύος

%

100

13

Κτίρια

%

100

14

Έργα υποδομής

%

100

15

Διαμορφώσεις

%

100

16

Αυτοματισμός – Ηλεκτρική εγκατ/ση

%

100

17

Εξοπλισμός

%

100

18

Έλεγχος λειτουργίας

%

100

19

Προετοιμασία χώρου

%

100

20

Απομάκρυνση προϊόντων τάφρου Καμενικίων

Μ3

27.160

21

Αποφρακτικό μηχάνημα

Τεμάχια

2

22

Σύστημα παρακολούθησης αγωγών ακαθάρτων

Τεμάχια

1

 

α/α

Αιτιολογία

Ποσότητα

Πληρωμένο Αντικείμενο

1

Μελέτες & Σχέδια

100%

56.137

2

Δίκτυο Απ/σης Ακαθάρτων

93.644 μ.

8.168.702

3

Απομάκρυνση Προϊόντων Τάφρου Καμενικίων

27.160 Μ3

10.204

4

Σύστημα παρακολούθησης αγωγών ακαθάρτων & αποφρακτικά

3 τεμ.

527.622

5

Προετοιμασία Χώρου

100%

26.075

6

Φρεάτια εκτροπής δικτύου & αντλιοστάσια ακαθάρτων

9 τεμ.

178.444

7

Βιολογικός Σταθμός

100%

7.984.699

 

 

 

16.951.883

                  
Με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων από το 1ο Ταμείο Συνοχής ολοκληρώθηκαν:
Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων που περιλαμβάνει:

 • Φρεάτιο άφιξης-εκτροπής των λυμάτων εντός κλειστού κτιρίου
 • Αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων εξοπλισμένο με κοχλίες Αρχιμήδη
 • Μονάδα μηχανικής εσχάρωσης στεγασμένης σε ανεξάρτητο κτίριο
 • Μονάδα μέτρησης παροχής εισόδου
 • Διάταξη αεριζόμενης εξάμμωσης / απολίπανσης στεγασμένης σε ανεξάρτητο κτίριο
 • Μονάδες Απόσμησης της προεπεξεργασίας ( Εσχάρωση-Εξάμμωση)
 • Μεριστή παροχής γραμμών βιολογικής επεξεργασίας
 • Μονάδα επιλογής μικροοργανισμών
 • Μονάδα οξείδωσης-νιτροποίησης και απονιτροποίησης, αποτελούμενη από δεξαμενές προ-απονιτροποίησης, τύπου οξειδωτικής τάφρου, εξοπλισμένες με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης και ανάδευσης-προώθησης του ανάμικτου υγρού
 • Μεριστή δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • Μονάδα δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • Μονάδα φίλτρανσης
 • Μονάδα μέτρησης παροχής των λυμάτων στην έξοδο
 • Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.) και κτίριο στέγασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού απολύμανσης
 • Φρεάτιο εξόδου

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει :  

 • Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος
 • Αντλιοστάσια απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος
 • Δεξαμενή συγκέντρωσης περίσσειας ιλύος
 • Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδος πάχυνσης-αφυδάτωσης
 • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης ιλύος, στεγασμένης εντός κτιρίου
 • Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος ,στεγασμένης εντός κτιρίου ( κτίριο Πάχυνσης-Αφυδάτωσης)
 • Διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης της αφυδατωμένης ιλύος
 • Μονάδα Απόσμησης του κτιρίου Πάχυνσης -Αφυδάτωσης

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) της πόλης των Σερρών, διαμέτρου Φ100 με κλίση 2.1‰ καταλήγει στο ΒΔ άκρο του οικοπέδου σε υφιστάμενο καταληκτικό φρεάτιο. Η σύνδεση με την ΕΕΛ θα γίνει ανάντη του υφιστάμενου καταληκτικού φρεατίου με την κατασκευή νέου φρεατίου σύνδεσης.
Τα Βοηθητικά Έργα & Έργα Υποδομής εντός του οικοπέδου που περιλαμβάνουν:

 • Δίκτυο ύδρευσης (πόσιμου νερού)
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού και άρδευσης
 • Δίκτυο πυρόσβεσης
 • Δίκτυο στραγγιδίων, αποχέτευσης ακαθάρτων και εκκενώσεων
 • Δίκτυο ομβρίων
 • Εξωτερικό φωτισμό των εγκαταστάσεων
 • Δενδροφύτευση και περίφραξη
 • Κεντρική και Βοηθητική Πύλη εισόδου των εγκαταστάσεων
 • Πλήρες δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις  συνολικά που περιλαμβάνουν:

 • Κτίριο Διοίκησης
 • Κτίριο Αποθήκης – Συνεργείου
 • Κτίριο Υποσταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Κτίρια μονάδων επεξεργασίας (φρεάτιο άφιξης, κτίριο συστημάτων κίνησης Κοχλιών Ανύψωσης, κτίριο Εσχάρωσης –Εξάμμωσης, κτίριο απολύμανσης)
 • Κτίριο εγκατάστασης φυσητήρων αερισμού
 • Κτίριο μηχανικής αφυδάτωσης

Οι παροχές και τα φορτία της εγκατάστασης της Α’ φάσης που ολοκληρώθηκε με την χρηματοδότηση από το 1ο Ταμείο Συνοχής, έχουν ως ακολούθως:

α/α

Φυσικό Αντικείμενο

Δείκτης

Α Φάση
1ο Ταμείο Συνοχής

1

Ισοδύναμος πληθυσμός

Κάτοικοι

88.000

2

Μέγιστη ημερήσια παροχή

m3/d

32.000

3

Ωριαία αιχμή λυμάτων

m3/h

1.458

4

Ωριαία αιχμή σχεδιασμού

m3/h

1.762

5

Εισροές από υπογ. Ύδατα

m3/d

7.300

6

Αιωρούμενα στερεά

kg/d

8.000

7

Μέση ημερήσια παροχή

m3/d

13.200

8

BOD 5

kg/d

5.300

9

BOD 5

mg/I

402

10

Ολικό άζωτο TKN

kg/d

1.050

11

Ολικό άζωτο TKN

mg/I

80

12

Ολικός φώσφορος TP

kg/d

210

13

Ολικός φώσφορος TP

mg/I

16