Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-07-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-07-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 22-07-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αποδοχή έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνομολόγησή του
 2. Ανανέωση ή μη προγράμματος ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ
 3. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 4. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά άνω των 200 €
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών.
 6. Μακροχρόνια μίσθωση 2 ημιφορτηγών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών
 7. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού στις ΤΚ του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών
 2. Έγκριση παράτασης Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών κατασκευής του έργου Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού, στις ΤΚ του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» με αρ. μελ. 17/2018

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Αντικατάσταση μεταλλικών καλυμμάτων αποχετευτικού φρεατίου εκτροπής οδού Απαμείας.

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 15-07-2021 Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού για την  Παροχή Υπηρεσιών «Καθαρισμοί υδατοπύργων και δεξαμενών του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών, για τα έτη 2021 – 2022
 2. Προμήθεια γάλακτος
 3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Κωνσταντινάτου, Δήμου Σερρών
 5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία  «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη για τα έτη 2022-2023

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Ανάθεση προμελέτης για την Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής ξήρανσης για την ιλύ της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών
 2. Ανάθεση Υπηρεσίας Συμβούλου  σε εξωτερικό συνεργάτη για δράσεις της ΔΕΥΑ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.