Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 25-5-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 25-5-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 25-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 ευρώ
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 5. Εισήγηση για Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας
 6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου για καταναλωτές άνω των 70 ετών
 7. Γνωστοποίηση για άσκηση ατομικής επιχείρησης εκτός ωραρίου εργασίας της Επιχείρησης
 8. Άδεια Ειδικού Σκοπού

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 13/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Δίκτυο ακαθάρτων και τοπικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ξηροτόπου Δήμου Σερρών», όπως και των τευχών δημοπράτησης

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων περιοχής Νοσοκομείου Σερρών»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών»
 3. Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών»
 4. Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου  «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020»
 5. Έγκριση παράτασης 2 μηνών της σύμβασης με αρ. πρωτ. 92/08-01-2021 για την παροχή υπηρεσίας για τη διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, διάρκειας 4 μηνών για το έτος 2021
 6. Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια μεταφορά υποχλωριώδους νατρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2020»
 7. Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης εντύπων λογαριασμών και φακέλων
 8. Έγκριση αιτήματος υποκατάστασης αναδόχου της εταιρείας Envitec ΑΕ ως μέλος Κ/Ξ των έργων με τίτλο «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» και «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών με εξωτερικό συνεργάτη»»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Σιγής»
 10. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων επέκτασης ΕΕΛ πόλης Σερρών»
 11. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της ΤΚ Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της ΕΕΛ Δήμου Σερρών για το έτος 2021
 2. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό
 3. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ποιότητας νερού

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση το από 11-05-2021 πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας
 2. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση στο δρόμο Άνω Καμήλας-Προβατά
 3. Παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας της ΕΕΛ Δήμου Σερρών έτους 2021

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος
 2. Συμβόλαιο συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑ Σερρών με εταιρεία “Blue Value”

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.