Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 07-07-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 07-07-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο “Περιορισμός μη τιμολογούμενου νερού μέσω αντικατάστασης υδρομέτρων με νέου τύπου AMR, με ολοκλήρωση υποδομών ύδρευσης πόλης Σερρών και ενιαία διαχείριση στις ΤΚ Σκουτάρεως, Αγ. Ελένης, Κωνσταντινάτου και Πεπονιάς Δήμου Σερρών”

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2020  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Σερρών», καθώς και των τευχών δημοπράτησης
  2. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 15/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά  χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο το πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για τα έτη 2022-2023 και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση παράτασης έργου “Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας, Μητρουσίου β΄ φάση”
  2. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 11403/01-12-2020 για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών”, για 20 ημέρες ήτοι έως και 20-07-2021

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  1. Επικαιροποίηση Επιτροπών Διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2021, μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021
  2. Επικαιροποίηση Επιτροπών Διαγωνισμού – Παραλαβής και ενστάσεων, για προμήθειες και υπηρεσίες ΔΕΥΑΣ, υπολοίπου έτους 2021, μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.