Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 21-09-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 21-09-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 21-09-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Απολογισμός έτους 2022 και έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021
  2. Λειτουργία Μηχανικών Βάρδιας
  3. Καταστροφή άχρηστου έντυπου υλικού σύμφωνα με την εγκ. 1039213/260 ΠΟΛ 1093/20-03-1998 και λοιπού άχρηστου υλικού
  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
  5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
  6. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή αγωγού ΥΔΡ DN630 PE, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Σερρών»
  2. Έγκριση της υπ΄ αρ. 15/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Σερρών για το έτος 2023» και των τευχών δημοπράτησης αυτής.

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση παράτασης των  τμηματικών  προθεσμιών του έργου  : «Κατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων στον δρόμο Σερρών –Χρυσοπηγής ,Β΄ ΦΑΣΗ.»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος