Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 16-2-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 16-2-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 16-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή της πρόσθετης πράξης του δανειστικού συμβολαίου 8384/6-9-2019
 2. Κατάταξη προσωπικού ΔΕΥΑ Σερρών σε κενή οργανική θέση Πρ/νου Διοικητικού & Οικονομικού Τμήματος, καθώς και σε αρχιτεχνίτη βάσει του Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης
 3. Συνεργασία με την εταιρεία G4S Cash Solutions SA για την ασφάλεια μεταφοράς χρημάτων σε τραπεζικά ιδρύματα
 4. Άδεια Ειδικού Σκοπού
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

 

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, για την εκπόνηση, με εξωτερικό συνεργάτη μελέτης με αντικείμενο  «Περιβαλλοντικές Μελέτες για Υδραυλικά έργα, στην ΔΕΥΑ Σερρών

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση παράτασης 3 μηνών της σύμβασης με αρ. πρωτ. 11403/01-12-2020 για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών”
 2. Έγκριση παράτασης έργου «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού, στις ΤΚ του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας
 2. Προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης και φακέλων

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 09-12-2020 Πρακτικού 2 – αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021
 2. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για τη “Μελέτη έργων επέκτασης ΕΕΛ πόλης Σερρών”» (τροποποίηση σύμβασης)

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου τύπου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αποζημίωση δημότη

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση  εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών, ανάληψης δαπάνης και τοποθέτηση υπαλλήλου
 2. Ενημέρωση για αποφάσεις Γενικού Δ/ντή που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών, ανάληψης δαπάνης και τοποθέτηση υπαλλήλου

 

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.