Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 9-3-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 9-3-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 09-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συμμόρφωση και εφαρμογή επί αριθ. 348/2019 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
 2. Άδεια Ειδικού Σκοπού
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 5. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 6. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Μελέτη Παροχής Υπηρεσίας για τον καθαρισμό υδατόπυργων και δεξαμενών του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών,  για τα έτη 2021-2022

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών”
 2. Έγκριση πρακτικού παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών για την Προμήθεια και εγκατάσταση νέων διαχυτών αέρα στις δεξαμενές αερισμού της ΕΕΛ Σερρών
 3. Έγκριση παράτασης έργου «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων ΤΚ Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας, Μητρουσίου Β΄φάση

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ποιότητας νερού

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 19-02-2021 Πρακτικού ΙΙI – Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το έργο “Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο του κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών”
 2. Επανάληψη διαγωνισμού προμήθειας σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Αναδιαμόρφωση των ποσοτήτων προμήθειας καυσίμων σε υφιστάμενη σύμβαση, χωρίς να τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση  εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών, ανάληψης δαπάνης και τοποθέτηση υπαλλήλου

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.