Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-3-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-3-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 23-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.700.000,00 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών μέσω Δήμου
 2. Άδεια Ειδικού Σκοπού
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης κατασκευής χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2021
 3. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 5 / 2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Καλλιθέας, μεταξύ των οδών Παπαπαύλου έως Μιαούλη, στην πόλη των Σερρών», όπως και των τευχών δημοπράτησης
 4. Έγκριση μελέτης υπ’ αριθμ. 3/2021 για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2022-2023» διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο   «Τοποθέτηση νέων υδρομέτρων στην ΤΚ Άνω Βροντούς και στην περιοχή Αγίου Ραφαήλ Σερρών

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό
 2. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνεργείων και έργων
 3. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 16-03-2021 Πρακτικού ΙΙI – Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021”

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συνεργείο καθαρισμού των κτιρίων της ΔΕΥΑΣ
 2. Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίου ΔΕΥΑΣ επί της οδού Βενιζέλου και διαιρετών μονάδων (split) κλιματισμού αμαξοστασίου και ΕΕΛ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για Μελέτη της ΔΕΥΑΣ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση  εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών, ανάληψης δαπάνης και τοποθέτηση υπαλλήλου

 

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.