Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 26-4-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 26-4-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 26-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Άδεια Ειδικού Σκοπού
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχής όρων συμμετοχής του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών”

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση μελετών με τίτλο: α) Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Σερρών, β) Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας εγκαταστάσεων ύδρευσης και γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας για υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών” στην πρόσκληση ΑΤ3
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός»,  όπως και των τευχών δημοπράτησης

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Έγκριση του από 15-04-2021 πρακτικού διαγωνισμού για τη μελέτη «Περιβαλλοντικές μελέτες για υδραυλικά έργα στη ΔΕΥΑ Σερρών»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.