Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 10-5-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 10-5-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 10-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Εισήγηση για μη χρέωση των ιδιοκτητών της δαπάνης διακλάδωσης στην ΤΚ Σκουτάρεως και ειδικότερα στο Τμήμα του νέου δικτύου που θα υποβληθεί στην πρόσκληση 14.29.14.17 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο “Επέκταση, Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Σερρών με παράλληλη κατασκευή έργων συμπλήρωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Σερρών”

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση Μελέτης και τευχών Δημοπράτησης έργου ΔΕΥΑ Σερρών,  «Έργα Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών» με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50 του Ν.4412/16, σε συνδυασμό με το Άρθρο 86 του Ν.4412/16)
  2. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 12/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Ιμαρέτ και Α. Καμενικίων μεταξύ των οδών Μιαούλη έως Ναούσης στην πόλη των Σερρών”, όπως και των τευχών δημοπράτησης
  3. Έγκριση  της μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», καθώς και των τευχών δημοπράτησης

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.